Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle wraz z wszystkimi subdomenami.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Petka, dzwiekowiec@mdkjaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 446 59 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Budynek główny mieści się w Ogródku Jordanowskim do którego prowadzi 5 bram - 1 od strony ul. Jana Pawła II, 2 od strony ul. Śniadeckich, 1 od strony ul. Basztowej i 1 od strony ul. Ignacego Pinkasa. Do budynku można wejść głównymi drzwiami wejściowymi od strony północnej, oraz drzwiami awaryjnymi od strony wchodniej i południowej.

Do głównego wejścia od strony Jana Pawła II prowadzi bezpośrednio chodnik.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda dostępna w budynku obsługująca 3 kondygnacje.

Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne.

Opis dostosowań oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych lub oznaczeń w alfabecie Braille’a

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku od strony Jana Pawła II wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

​Budynek: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, Ożenna 4

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe od strony parkingu oraz 1 awaryjne od strony ulicy.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda dostępna na zewnątrz budynku obsługująca 1 kondygnację.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne.

Opis dostosowań oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych lub oznaczeń w alfabecie Braille’a

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,

 • oznaczeń kontrastowych,

 • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych (na parterze).

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Odwiedziło nas: 2793958 gości