Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W JAŚLE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zainteresowanych udziałem w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone jest od dnia 12 kwietnia 2021 r. w stosunku do aktualnych uczestników zajęć oraz od dnia 24 maja 2021 r. w stosunku do osób dotychczas nie uczestniczących w zajęciach placówki.

 2. Ilekroć w treści zasad przyjmowania kandydatów jest mowa o:

 • Młodzieżowym Domu Kultury (w skrócie MDK) – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, działający w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jasielski,

 • dyrektorze Młodzieżowego Domu Kultury – należy przez to rozumieć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,

 • kandydatach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież ubiegające się o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,

 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Jasielski,

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 • rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 • osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 2

KANDYDACI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURYW JAŚLE

 1. Do Młodzieżowego Domu Kultury przyjmowani są kandydaci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca, zamieszkujący na obszarze miasta Jasła i powiatu jasielskiego w wieku od 2,5 r.ż.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Jasła i powiatu jasielskiego mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.

 3. Wiek kandydatów do pracy w poszczególnych sekcjach, kołach, pracowniach i zespołach:

 

 • Dwie Godziny Dla Rodziny – od 2,5 r.ż.,

 • Akademia Malucha – od 3,5 r.ż.,

 • Zespół wokalno- taneczny „ISKIERKI” – od 5 do 11 r.ż.,

 • Balet – od 5 do 8 r.ż.,

 • Klub Eko – Smyk – od 4 do 6 r. ż.,

 • Eko – Turystyka - od 7 r. ż. i wzwyż,

 • Akrobatyka sportowa - od 6 r. ż. i wzwyż,

 • Klub Młodego Odkrywcy - od 5 do 11 r. ż.,

 • Kreatywni  i aktywni zajęcia edukacyjno-ruchowe – od 7 do 12 r. ż.,

 • Plastyka – od 6 r. ż.,

 • Grafika warsztatowa – od 12 r. ż.,

 • Klub Rzeczy Ładnych – od 7 r. ż.,

 • Pergamano – od 10 r. ż.,

 • Fotografia i film - od 7 r. ż.,

 • Szachy i gry planszowe – od 6 r. ż.,

 • „MEGA” – Maksimum Efektywnej Grupowej Aktywności , zajęcia ruchowe - od 11 r. ż.,

 • Taniec nowoczesny – od 5 do 18 r. ż.,

 • Taniec współczesny – od 15 r. ż. i wzwyż,

 • Młodzieżowy teatr tańca „COLLAGE” - od 12 do 16 r. ż.,

 • Dziecięcy teatr tańca „KOLOR” - od 8 do 12 r. ż.,

 • Dziecięce grupy wokalne – od 7 do 12 r. ż.,

 • Młodzieżowe grupy wokalne – od 13 r. ż. i wzwyż,

 • Teatr Żywego Planu – od 9 r. ż. i wzwyż ,

 • Scena najmłodszych – zajęcia muzyczno - teatralne - od 6 do 9 r. ż.,

 • Teatr lalek – od 9 r. ż. i wzwyż,

 • Teatr młodzieżowy - od 12 r. ż. i wzwyż,

 • Grupa profilaktyki rówieśniczej – uczniowie klas VII  i  VIII  oraz szkół ponadpodstawowych

 • Nauka gry na instrumentach (saksofon, klarnet, flet prosty,) - od 9 r. ż. i wzwyż, keyboard- od 6 r.ż. i wzwyż,

 • Kształcenie słuchu dla uczestników zajęć gry na instrumentach,

 • Orkiestra dęta MDK JASŁO – od 9 r. ż. i wzwyż, (wymagany własny instrument muzyczny),

 • Teatr Dorosłych,

 • Scena Młodego Aktora (recytacja) - od 7 r. ż. wzwyż.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury może do danej grupy przyjąć dziecko, które jest młodsze niż ustalono to w zasadach rekrutacji do poszczególnych grup.

§ 3

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  1. O przyjęciu kandydatów decydują:

A. Kryteria podstawowe:

 • Kandydat wykazuje zainteresowanie i chęć udziału w danych zajęciach/posiada i pragnie rozwijać uzdolnienia artystyczne – 20 pkt

 • kandydat posiada osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, pokazach i festiwalach o tematyce odpowiedniej lub zbliżonej do rodzaju zajęć – 10 pkt.*

 • zamieszkuje na terenie miasta Jasła lub powiatu jasielskiego – 5 pkt.

B. Kryteria dodatkowe:

 • kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (KARTA DUŻEJ RODZINY)– 1 pkt.,

 • kandydat jest niepełnosprawny – 1 pkt. (nie dotyczy zajęć, do których ze względu na ich charakter wymagana jest pełnosprawność kandydata),

 • rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko - 1 pkt.,

 • kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną – 1 pkt.

  1. O przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obszarem powiatu jasielskiego decydują:

A. Kryteria podstawowe:

 • kandydat wykazuje chęci oraz zainteresowania i uzdolnienia artystyczne – 30 pkt.,

 • uczęszcza do szkoły/przedszkola na terenie powiatu jasielskiego – 2 pkt.,

 • rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce – 2 pkt.,

B. Kryteria dodatkowe:

 • kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (KARTA DUŻEJ RODZINY)– 1 pkt.,

 • kandydat jest niepełnosprawny – 1 pkt. (nie dotyczy zajęć do których ze względu na ich charakter wymagana jest pełnosprawność kandydata),

 • rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko - 1 pkt.,

 • kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną – 1 pkt.

 

  1. Maksymalna ilość punktów rekrutacyjnych na zajęcia artystyczne i sportowe – 39 pkt., natomiast na pozostałe zajęcia – 29 pkt.

 

* dotyczy zajęć artystycznych i sportowych

 

§ 4

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Ogłoszenie zasad i terminów rekrutacji.

 2. Powołanie komisji rekrutacyjnej.

 3. Nabór kandydatów spośród aktualnych uczestników zajęć.

 4. Określenie dla nowych kandydatów liczby wolnych miejsc w poszczególnych kołach, pracowniach oraz zespołach.

 5. Nabór nowych kandydatów.

 6. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.

 7. Nabór uzupełniający w trakcie roku szkolnego.

§ 5

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

1.  Rodzic aktualnego uczestnika zajęć lub pełnoletni uczestnik zajęć Młodzieżowego Domu Kultury składa w terminie od  12 kwietnia  2021 r. do  12  maja 2021 r. deklarację kontynuacji zajęć w nowym roku szkolnym według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

2. Rodzic ubiegający się o przyjęcie niepełnoletniego kandydata lub pełnoletni kandydat do Młodzieżowego Domu Kultury składa w terminie od 24 maja 2021 r. do  30 czerwca 2021 r. wniosek o przyjęcie na dowolnie wybrane zajęcia według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

3.  Na prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną lub rodzinną.

§ 6

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadza dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, powołując komisję rekrutacyjną.

2. Do zadań dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury należy w szczególności:

 • ustalenie maksymalnej ilości uczestników poszczególnych zajęć placówki,

 • przyjęcie kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury, jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat został zakwalifikowany do udziału w zajęciach MDK.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury nie dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na poszczególne zajęcia.

4. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani są według następującej kolejności:

 • kandydaci zamieszkujący na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego spełniający kryteria postępowania rekrutacyjnego,

 • kandydaci spoza miasta Jasła i powiatu jasielskiego spełniający kryteria postępowania rekrutacyjnego.

5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w celach postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.

6. W sytuacjach, w których liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w pracowniach kołach lub zespołach mogą być przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne sprawdzające predyspozycje zainteresowanych do określonych zajęć.
W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych oraz spełniają pozostałe warunki.

7. W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z zajęć w ciągu roku szkolnego na wolne miejsce przeprowadzony zostanie nabór z listy rezerwowej według wyżej wymienionych kryteriów.

8. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia, na które nie stworzono list rezerwowych rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny.

§ 7

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne                                                            

                  Termin

1.

 

Składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach     w roku szkolnym 2021/2022 przez aktualnych uczestników

 12 kwietnia  - 12 maja 2021 r.

2.

 

Ogłoszenie naboru nowych uczestników wraz z liczbą               wolnych miejsc w poszczególnych formach zajęć

          21 maja  2021 r.

3.

 

Zapisy nowych uczestników zajęć na rok szkolny 2021/2022 – składanie wniosków.

 

 24 maja – 30 czerwca  2021 r.

4.

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

           09 lipca 2021 r.

5.

Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc oraz z list rezerwowych -  kontakt   z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia

      w ciągu roku szkolnego                     2021/2022

 

§ 8

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora MDK z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor MDK rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 5. Skargę na rozstrzygnięcie dyrektora MDK składa się do sądu administracyjnego.

Kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów obowiązujące na rok szkolny 2021/2022 na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle zostały uzgodnione z organem prowadzącym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)  „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737);

 

Zachęcamy do zapisywania się na zajęcia w systemie elektronicznym. Prosimy  o przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@mdkjaslo.pl lub  o przekazanie wersji papierowej do MDK w Jaśle.

Wnioski i deklaracje do pobrania w załącznikach.

 

Odwiedziło nas: 1568139 gości