Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

Rekrutacja

 

ZASADY REKRUTACJI

uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle

w roku szkolnym 2019/20

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zainteresowanych udziałem w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle w roku szkolnym 2018/19 prowadzone jest od dnia 6 maja 2019 r. w stosunku do aktualnych uczestników zajęć oraz od dnia 1 lipca 2019 r. w stosunku do osób dotychczas nie uczestniczących w zajęciach placówki.
 2. Ilekroć w treści zasad przyjmowania kandydatów jest mowa o:
 • Młodzieżowym Domu Kultury (w skrócie MDK) – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, działający w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Jasielski,
 • dyrektorze Młodzieżowego Domu Kultury – należy przez to rozumieć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,
 • kandydatach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież ubiegające się o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Jasielski,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 2

KANDYDACI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

 1. Do Młodzieżowego Domu Kultury przyjmowani są kandydaci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca, zamieszkujący na obszarze miasta Jasła i powiatu jasielskiego w wieku od 2,5 do 21 roku życia. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami mogą być przyjęci kandydaci w wieku od 22 do 25 roku życia.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Jasła i powiatu jasielskiego mogą być przyjęci na zajęcia organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia.
 3. Wiek kandydatów do pracy w poszczególnych sekcjach, kołach, pracowniach  i zespołach:
 • Dwie Godziny Dla Rodziny – od 2,5 lat,
 • Akademia Malucha – od 4 roku życia,
 • Chatka Małolatka – od 3 roku życia,
 • Zespół wokalno- taneczny ISKIERKI – od 6 do 9 roku życia,
 • Balet – od 5 do 8 roku życia,
 • Klub Eko – Smyk – od 4 do 6 roku życia,
 • Eko – Turystyka - od 7 roku życia wzwyż,
 • Akrobatyka sportowa - od 6 roku życia wzwyż,
 • Klub Młodego Odkrywcy - od 5 do 11 roku życia,
 • Młodzieżowy Klub Przyszłości – od 12 roku życia wzwyż,
 • Plastyka – od 6 roku życia,
 • Grafika warsztatowa – od 12 roku życia,
 • Klub Rzeczy Ładnych – od 7 roku życia,
 • Pergamano – od 10 roku życia,
 • Fotografia i film - od 7 roku życia,
 • Szachy – od 6 roku życia,
 • Taniec nowoczesny – od 5 do 18 roku życia,
 • Taniec współczesny – od 15 roku życia wzwyż,
 • Taniec - formy różne – od 10 do 12 roku życia,
 • Zespół tańca „COLLAGE” - od 12 do 16 roku życia,
 • Zespół tańca „KOLOR” - od 8 do 12 roku życia,
 • Dziecięce grupy wokalne – od 7 do 12 roku życia,
 • Młodzieżowe grupy wokalne – od 13 roku życia wzwyż,
 • Teatr Żywego Planu – od 6 roku życia wzwyż ,
 • Scena najmłodszych – zajęcia muzyczno - teatralne - od 6 do 9 roku życia,
 • Teatr lalek – od 9 roku wzwyż,
 • Teatr młodzieżowy (Teatr Cieni) - od 9 roku życia wzwyż,
 • Grupa profilaktyki wyrównawczej „TEATR FORUM” – uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
 • Młodzieżowy Zespół Wokalny JUNI - od 16 roku życia wzwyż,
 • Nauka gry na instrumentach (saksofon, klarnet, flet prosty) - od 9 roku życia wzwyż.
 • Orkiestra dęta MDK JASŁO – od 9 – 50 plus – własny instrument muzyczny.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego MDK dysponuje wolnymi miejscami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury może do danej grupy przyjąć dziecko, które jest młodsze niż ustalono to  w zasadach rekrutacji do poszczególnych grup.

§ 3

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. O przyjęciu kandydatów decydują:

A. Kryteria podstawowe:

 • kandydat wykazuje chęci oraz zainteresowania i uzdolnienia artystyczne – 30 pkt.,
 • zamieszkuje na terenie miasta Jasła lub powiatu jasielskiego – 5 pkt.

B. Kryteria dodatkowe:

 • kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (KARTA DUŻEJ RODZINY)– 1 pkt.,
 • kandydat jest niepełnosprawny – 1 pkt. (nie dotyczy zajęć, do których ze względu na ich charakter wymagana jest pełnosprawność kandydata),
 • rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko - 1 pkt.,
 • kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 1 pkt.,
 • kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną – 1 pkt.

2. O przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obszarem powiatu jasielskiego decydują:

A.  Kryteria podstawowe:

 • kandydat wykazuje chęci oraz zainteresowania i uzdolnienia artystyczne – 30 pkt.,
 • uczęszcza do szkoły/przedszkola na terenie powiatu jasielskiego – 2 pkt.,
 • rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce – 2 pkt.,

B.  Kryteria dodatkowe:

 • kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (KARTA DUŻEJ RODZINY)– 1 pkt.,
 • kandydat jest niepełnosprawny – 1 pkt. (nie dotyczy zajęć do których ze względu na ich charakter wymagana jest pełnosprawność kandydata),
 • rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko - 1 pkt.,
 • kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 1 pkt.,
 • kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą socjalną – 1 pkt.

§ 4

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Ogłoszenie zasad i terminów rekrutacji.
 2. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
 3. Nabór kandydatów spośród aktualnych uczestników zajęć.
 4. Określenie dla nowych kandydatów liczby wolnych miejsc w poszczególnych kołach, pracowniach oraz zespołach.
 5. Nabór nowych kandydatów.
 6. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.
 7. Nabór uzupełniający w trakcie roku szkolnego.

§ 5

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA KANDYDATÓW DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

1.Rodzic aktualnego uczestnika zajęć lub pełnoletni uczestnik zajęć Młodzieżowego Domu Kultury składa w terminie do dnia 6 maja 2019 r. deklarację kontynuacji zajęć w nowym roku szkolnym według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 

2.Rodzic ubiegający się o przyjęcie niepełnoletniego kandydata lub pełnoletni kandydat do Młodzieżowego Domu Kultury składa w terminie od 1 lipca 2018 r. wniosek o przyjęcie na dowolnie wybrane zajęcia według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2
 

3.Na prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną lub rodzinną.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.Postępowanie rekrutacyjne do Młodzieżowego Domu Kultury przeprowadza dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, powołując komisję rekrutacyjną.

2. Do zadań dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury należy w szczególności:

 • ustalenie maksymalnej ilości uczestników poszczególnych zajęć placówki,
 • przyjęcie kandydata do Młodzieżowego Domu Kultury, jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat został zakwalifikowany do udziału w zajęciach MDK.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury nie dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na poszczególne zajęcia.

4. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani są według następującej kolejności:

 • kandydaci zamieszkujący na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego spełniający kryteria postępowania rekrutacyjnego,
 • kandydaci spoza miasta Jasła i powiatu jasielskiego spełniający kryteria postępowania rekrutacyjnego.

5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w celach postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.

6. W sytuacjach, w których liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc  w pracowniach kołach lub zespołach mogą być przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne sprawdzające predyspozycje zainteresowanych do określonych zajęć.
W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych oraz spełniają pozostałe warunki.

7. W przypadku gdy uczestnik zrezygnuje z zajęć w ciągu roku szkolnego na wolne miejsce przeprowadzony zostanie nabór z listy rezerwowej według wyżej wymienionych kryteriów.

8. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia, na które nie stworzono list rezerwowych rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny.

§ 7

Terminarz postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

1.

Składanie deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach przez uczestników zajęć w roku szkolny 2018/19

06 maja do 24 czerwca 2019 r.
 

2.

Ogłoszenie naboru nowych uczestników zajęć wraz z liczbą wolnych miejsc w poszczególnych formach pracy

28 czerwca 2019 r.

3.

Zapisy nowych uczestników zajęć na rok szkolny 2018/19– składanie wniosków.

od 01 lipca do 23 sierpnia 2019 r.

4.

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

30 sierpnia 2019 r.

5.

Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc oraz z list rezerwowych.

w ciągu roku szkolnego 2019/20

§ 8

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora MDK z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor MDK rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Skargę na rozstrzygnięcie dyrektora MDK składa się do sądu administracyjnego.
   

Kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów obowiązujące na rok szkolny 2018/19 na zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle zostały uzgodnione z organem prowadzącym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

Odwiedziło nas: 918013 gości