Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

FAMILIARIS

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle FAMILIARIS jest wspomaganie działalności statutowej MDK w Jaśle, w tym w szczególności wspieranie go w prowadzeniu działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz wychowawczej i profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Stowarzyszeniu: Rodziców wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz osoby, dla których rozwój przyszłych pokoleń jest ważny i leży im na sercu!

Poniżej znajduje się do pobrania deklaracja członkowska, dane i statut stowarzyszenia.

Dane stowarzyszenia:

Nazwa pełna - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JAŚLE "FAMILIARIS"

Forma prawna - Stowarzyszenie

KRS - 0000783458

NIP - 6852337785

REGON - 383187600

Data rejestracji - 24 kwietnia 2019 r.

Siedziba - Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło, Polska

Numer konta - Bank PKO SA 83 1240 2337 1111 0010 9026 6877

Zarząd Stowarzyszenia:

Agnieszka Kuczała-Kołodziej - Prezes

Joanna Banach-Gancarz - Wiceprezes

Monika Kubas-Gozdecka - Sekretarz

Katarzyna Dedo - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Marta Wnęk

Monika Kmak-Plezia

Daniel Mrugał

Telefon kontaktowy - 13 446 59 25

E-mail - familiaris@mdkjaslo.pl

 

 

S T A T U T

Stowarzyszenia Przyjaciół

Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle

FAMILIARIS

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle FAMILIARIS, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest  miasto Jasło.

 

§ 3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Jasła i powiatu jasielskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do używania indywidualnego znaku graficznego.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 8

 

Celem stowarzyszenia jest wspomaganie działalności statutowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, w tym w szczególności prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz wychowawczej i profilaktycznej w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§ 9

 

Celami Stowarzyszenia są:

 

 1. wspieranie działalności statutowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,
 2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. działalność w zakresie promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. wyrównywanie różnic w dostępie do kultury: stymulowanie do aktywności, wspieranie rozwoju i promowanie efektów pracy uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 7. rozwijanie turystyki i krajoznawstwa,
 8. działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. działalność charytatywna,
 10. promocja i organizacja wolontariatu,
 11. promocja działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,
 12. promocja miasta Jasła i powiatu jasielskiego w kraju i za granicą,
 13. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
  oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 14. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 15. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 16. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 17. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 

 1. wspieranie organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle (finansowe, rzeczowe i jako wkład osobowy) imprez kulturalnych, warsztatów artystycznych, zajęć edukacyjnych, wykładów, odczytów, konferencji, spotkań, seminariów, wystaw, pokazów, koncertów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, konkursów, przeglądów, konfrontacji artystycznych, festiwali, imprez edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 2. organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
 3. realizowanie projektów artystycznych i edukacyjnych oraz programów wychowawczo-profilaktycznych,
 4. współfinansowanie wyjazdów uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle na warsztaty, festiwale, przeglądy, tournée artystyczne i inne,
 5. uzupełnianie bazy dydaktycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle poprzez finansowanie zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i organizacji wydarzeń kulturalnych,
 6. współpracę z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, samorządem lokalnym, wydawnictwami, organizacjami pozarządowymi, psychologami oraz innymi ludźmi nauki i sztuki,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, wydawniczej i promocyjnej,
 8. działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 9. zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób ze środowisk dysfunkcyjnych w zakresie edukacji, szkolenia zawodowego, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, turystyki i krajoznawstwa,
 10. działalność charytatywną, w tym prowadzenie aukcji i licytacji oraz wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 11. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 12. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji oraz realizowanie projektów międzynarodowych,
 13. inne działania realizujące cele statutowe.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

 

§ 13

 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach oraz wszystkich imprezach i wydarzeniach organizowanych
  przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 

§ 16

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 17

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
   na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 2 lata,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez rok.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 18

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 20

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 21

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 22

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu  i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 23

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań  władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 

§ 24

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 osób,  w tym Prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 25

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 26

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określnym terminie.

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 28

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.

 

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie może pobierać opłaty za swoje działania statutowe w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, przy czym cały przychód jest przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 1. organizowanie zajęć i warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. organizację wypoczynku, wycieczek dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i wykładów,
 4. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, działań sportowych i turystycznych, organizowanie imprez, obozów i zawodów sportowych,
 5. promocję zdrowego stylu życia, postaw proekologicznych,
 6. wydawanie folderów, broszur, czasopism, książek,
 7. inicjowanie działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej,
 8. prowadzenie i organizację działań integrujących mieszkańców,
 9. inicjowanie i realizację programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdzia-łających uzależnieniom, podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej,
 10. promocję i kształcenie postaw obywatelskich,
 11. pozyskiwanie sponsorów dla poparcia celów i idei Stowarzyszenia,
 12. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
 13. współpracę z mediami,
 14. prowadzenie akcji informacyjnych, promowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
 1. organizowanie zajęć i warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. organizację wypoczynku, wycieczek dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i wykładów, itp.,
 4. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, działań sportowych i turystycznych, organizowanie imprez, obozów i zawodów sportowych,
 5. organizowanie kiermaszów ze sprzedażą wytworów dziecięcej aktywności twórczej powstałych na zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle,
 6. organizowanie występów artystycznych uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle poza placówką,
 7. wydawanie folderów, broszur, czasopism, książek,
 8. prowadzenie aukcji, licytacji, loterii fantowych,
 9. sprzedaż biletów na organizowane przedsięwzięcia (koncerty, spektakle, pokazy, itp.),
 10. realizacja umów sponsorskich w zakresie reklamy,
 11. sprzedaż przedmiotów darowizny.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 04.04.2019

Odwiedziło nas: 1353321 gości